ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


KULLANICI SÖZLEŞMESİ


1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi, ayrintiatolyesi.com  sitesine bu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan Üye arasında, Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile, karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR

Site  : ayrintiatolyesi.com  alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

Üye(ler)  : Site’ye ayrintiatolyesi.com tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve enpatech.com tarafından üyeliği onaylanan, Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden,bu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

Hizmet(ler) : Site içerisinde, Üyeler’in bu Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini 
gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, ayrintiatolyesi.com tarafından ortaya konulan uygulamalar; Üye’lere sunulan ürünlerdir.

Sisteme Erişim Araçları: Üye’nin, yalnızca Üye tarafından bilinen, Üye Hesabı Yönetim Sayfası ve Hizmetler’e erişimini sağlayan, kullanıcı adı, parola ve/veya şifre v.b. bilgilerini ifade etmektedir.

İşletme(ler) : Site’de satışa sunulacak ve ilan edilecek olan mal ve hizmetleri, Üye’ye bedeli karşılığında yine sitede ilan edliecek koşul ve şartlarda sunmayı kabul ve taahhüt eden gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
 
3. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, Site’de mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm Hizmetler’in, bu Hizmetler’den yararlanma ile satış şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı, bu sözleşme ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin olarak, ayrintiatolyesi.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, bu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma,üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin olarak, ayrintiatolyesi.com tarafından
açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Üye olmak isteyen kişi
tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve ayrintiatolyesi.com tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, bu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

a) Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’deki

Hizmetler’den faydalanırken ve Site’deki Hizmetler’le ilgili  herhangi bir işlemi yerine getirirken, bu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini; yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Üye, ayrintiatolyesi.com yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Üyeler’e ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa
olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Üyeler’in, Siteler aracılığıyla ayrintiatolyesi.com tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Sisteme Erişim Araçları’nın (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması,kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar, tamamen Üyeler’in
sorumluluğundadır.

d) ayrintiatolyesi.com un sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilindeyaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye, Siteler dahilinde bulunan, ayrintiatolyesi.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki
resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını,işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, ayrintiatolyesi.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarakrekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Üyeler’in Siteler üzerinde, bu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri nedeniyle üçüncükişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ayrintiatolyesi.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde
sorumlu tutulamaz.

e) ayrintiatolyesi.com izni dışında, Üyeler’in, Siteler üzerinden yapacakları herhangi bir işlemde, başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermeleri yasaktır.

f) Üye, bu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği
yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde, ayrintiatolyesi.com tarafından üyeliğinin iptal edilerek SİTE'yi kullanımına son verilebileceğini, gelecekte SİTE'yi kullanmasına engel olunabileceğini, satın aldığı çeklerin iptal edilebileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder.

g) Üye, ayrintiatolyesi.com tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, bu SİTE'de yayınlanan bilgi ve içeriği, etkinlikleri izlemek ve tanıtıcı bilgileri almak, kendi kullanımı için çek satın almak ve başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını,
yüklemeyeceğini, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder.

h) Bu SİTE'nin içeriği ve yazılımı, ayrintiatolyesi.com a aittir ve telif hakkı korunmaktadır. SİTE sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması yasaktır. Üye, bu uyarı veya tanıtma
yazılarını ya da bunlarla birlikte verilen ek bilgileri
silmeyeceğini veya kaldırmayacağını kabul ve taahhüt eder.

ı) ÜYE, SİTE'yi veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden ayrintiatolyesi.com açık ve yazılı iznini almadan herhangibir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. ÜYE, SİTE'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya
yordam kullanmayacağını da kabul ve taahhüt eder. ÜYE, ayrintiatolyesi.com un altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını da kabul ve taahhüt etmektedir. ÜYE, ayrintiatolyesi.com un açık ve yazılı iznini almadan, SİTE'nin içeriğini kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını,
değiştirmeyeceğini, bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini (ticari olmayan ve kişisel amaçlarla kullanım durumları hariç) kabul ve taahhüt etmektedir. Bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, yetkisiz çek
satışı, SİTE'nin yetkisiz çerçevelenmesi veya SİTE'ye yetkisiz bağlantı ya da SİTE'de bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere SİTE'nin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve medeni hukuk ve ceza hukuku tedbirleri ve ihtiyati tedbirler de dahil olmak üzere gereken bütün uygun hukuki tedbirler alınacaktır.

i) Bu SİTE'yi, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık ça yazılı izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla kullanan ÜYE'ların hak ve imtiyazları sona erdirilecektir. Özellikle, bu SİTE'ye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan ÜYE'lar, SİTE'yeyükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Bir ÜYE'nın bu SİTE'yi
yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin bize bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili ÜYE'nın ikrarıyla sabit olmasıhalinde, ihlâlde bulunan ÜYE'nın bu SİTE'ye erişim ve/veya SİTE'yi kullanım hakları iptal edilecektir. ayrintiatolyesi.com un ileri sürülen tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığına inanması halinde, kendi mutlak takdirine göre, o ÜYE'nın bu SİTE'ye erişim veya SİTE'yi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal etme hakkı saklıdır.

j) ÜYE'nın, SİTE'yi başka bir SİTE'ye bağlanmak amacıyla ya da SİTE'ye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, SİTE'yi kullanmasından dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, ileri sürebileceği talepleri, ÜYE bizzat üçüncü şahıslara, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına bu zararları tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini de kabul ve taahhüt etmektedir.

k) ÜYE SİTE'yi kullanmakla, SİTE hakkında veya SİTE ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini ve İstanbul Merkez mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağınıkabul etmektedir.
 
5.2. ayrintiatolyesi.com un Hak ve Yükümlülükleri;

a) ayrintiatolyesi.com, Siteler’de sunulan Hizmetler’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; hakkını saklı tutmaktadır. ayrintiatolyesi.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

b) Siteler içerisinde, yalnızca ayrintiatolyesi.com tarafından,referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle, ayrintiatolyesi.com kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler, bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Siteler üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içerikleri hakkında, enpatech.com un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) Teknik sorunlar sebebiyle Site’ye erişimde yaşanan
kesintilerden dolayı, Üye’nin yaşayacağı sorunlardan
ayrintiatolyesi.com sorumlu tutulamaz.

d) ayrintiatolyesi.com, Siteler içerisinde ortaya konulan
uygulamalar üzerinde Üyeler’in bu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmetler’de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir.ayrintiatolyesi.com tarafından yapılan
bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyeler’in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, ayrintiatolyesi.com tarafından ilgili Hizmetler’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu
web sayfasından Üyeler’e duyurulur.

e) ayrintiatolyesi.comistediği zaman, Site’de belirtmek suretiyle, Hizmetler’i ücretli veya sair yollarla sağlayabilir. Site’de bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu Hizmetler, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu Hizmetler’den değişiklikten önce faydalanan Üyeler’e de değişiklikle yeni şart ve koşullar uygulanacaktır.

f) enpatech.com, SİTE'nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da SİTE'nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da SİTE'ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. SİTE ve içeriği "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulmaktadır. ayrintiatolyesi.com, ÜYE'nın SİTE'den yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu
özellikler bulunmadığını da garanti edemez. ayrintiatolyesi.com, SİTE'nin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. ayrintiatolyesi.com, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat,
doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, bu SİTE'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

g) ayrintiatolyesi.com, SİTE üzerinde ayrintiatolyesi.com kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi İŞLETME'nin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTE'lerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, ayrintiatolyesi.com tarafından, sahibinden izin alınmak suretiyle referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olabilir ve web SİTE'sini veya SİTE'yi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web SİTE'si veya içerdiği
bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web SİTE' leri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web SİTElerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ayrintiatolyesi.com un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

h) ayrintiatolyesi.com; SİTE'nin üçüncü şahıs ÜYE'leri, reklamcıları ve/veya sponsorlarının ayrintiatolyesi.com hizmetiyle ilgili ya da ÜYE'nın SİTEyi ve/veya ayrintiatolyesi.com hizmetini kullanmasıyla ilgili fiil, ihmal ve davranışları için her türlü sorumluluğu
reddeder. ayrintiatolyesi.com, herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların SİTE'yle bağlantılı veya SİTE'ye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz. Bu sorumluluk sınırlamalarına izin verilmeyen ülkeler hariç, ayrintiatolyesi.com, bu tip zararların olabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özel zararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya cezai tazminatlar için ÜYE'ya karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. İş bu koşulların ayrintiatolyesi.com sorumluluğunu
sınırlayan hükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve ayrintiatolyesi.com un sorumluluğu buna göre belirlenecektir.

I)ÜYE SİTE'yi kullanmakla, SİTE hakkında veya SİTE ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini ve Denizli mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını kabul etmektedir.

6. Hizmetler

ayrintiatolyesi.com tarafından Siteler’de verilen Hizmetler’in temelinde, Site’de satışa arz edilen Hizmetler’in Üye ve/veya Üyeler’e gösterilmesi ve Hizmetler’in satışı yer almaktadır.

7. Gizlilik Politikası

ayrintiatolyesi.com, Site’de, Üyeler’le ilgili bilgileri, bu sözleşmenin kapsamı dışında, bu sözleşmenin EK-1 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında da kullanabilir. ayrintiatolyesi.com, Üyeler’e ait gizli bilgileri, bu sözleşmenin kapsamı dışında, ancak Gizlilik
Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

8. Diğer Hükümler

8.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları (bundan böyle “ayrintiatolyesi.com" un telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) ayrintiatolyesi.com’a  aittir.  3. Kişilerce kullanılması halinde enpatech.com Fikri Mülkiyet konusunda gerekeni yapacaktır.

8.2. Sözleşme Değişiklikleri

ayrintiatolyesi.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, bu sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, Üyeler’in tek
taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda,
ayrintiatolyesi.com, bu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ayrintiatolyesi.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ayrintiatolyesi.com'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ayrintiatolyesi.com 'un gerekli özeni göstermesine
rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak
yorumlanacaktır.

8.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki


İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul  Mahkemeleri

ve İcra Daireleri yetkilidir.


8.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme, Üye’nin üyeliği iptal edilinceye kadar
yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
ayrintiatolyesi.com, Üyeler’in bu sözleşmede belirtilen hükümleri veSiteler içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler fesih sebebiyle ayrintiatolyesi.com'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

8.6. ayrintiatolyesi.com Kayıtlarının Geçerliliği

Üye, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda,
ayrintiatolyesi.com kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, ayrintiatolyesi.com’u yemin teklifinden ber’i
kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.7. Yürürlülük

İşbu sözleşme Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.